top of page
Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 

Podmínky

1. Nabídky

1.1. Nabídky soutěže Manfred Fischer elf Competition Seligenstädterstraße 53 63456 Hanau (dále: dodavatel) jsou vždy nezávazné.

1.2. Dokumenty patřící k nabídce, jako jsou vyobrazení, rozměry a hmotnosti (dále jen dokumenty), slouží pouze jako vodítko, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. Dodavatel je může kdykoli bez upozornění změnit. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické a autorská práva k nabídce a podkladům. Nabídka a dokumenty nesmí být bez souhlasu dodavatele zpřístupněny třetím osobám.

2. Objednávky

Objednávka je požadována písemně, také faxem nebo emailem. Pro rozsah dodávky je rozhodující písemné potvrzení objednávky dodavatelem. Objednávku zákazníka lze potvrdit i splněním objednané služby. V případě dealerů potřebujeme vhodný doklad o udělení dealerských podmínek, jako je průkaz řemeslníka, živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku.

3. ceny a doručení

3.1. Platí ceník platný v den objednávky. Ceny našich článků jsou jako

Konečné spotřebitelské ceny včetně zákonné DPH. Čistá nákupní cena pro prodejce se vypočítává pomocí slevových stupnic nebo cenových skupin (viz aktuální ceník). Mimo Německo mohou být účtovány jiné ceny za změny služby z důvodu odchylných technických požadavků nebo dokumentace.

3.2. Zákazník může započítat pouze pohledávky, které jsou nesporné nebo právně zjištěné.

3.3. Dodávky se uskutečňují ze sídla společnosti plus náklady na balení a dopravu. Výběr způsobu dopravy a přepravní trasy určuje dodavatel. Doprava je na náklady a riziko zákazníka/kupujícího.

4. Dodací lhůta

Informace o termínech dodání jsou nezávazné. Dodavatel se snaží všechny došlé objednávky expedovat včas. V případě speciálních požadavků na přepravu (přes noc, expresní doručení atd.) budou tyto splněny pokud možno za příplatek.

5. Platební podmínky

5.1. Všechny faktury jsou splatné při převzetí odběratelem bez srážek, zdarma platební kancelář dodavatele.

5.2. Prvotní objednávky jsou vždy realizovány na dobírku nebo platbu předem. Dobírka je ihned čistá hotovost. Zákazník nese dodatečné poplatky přepravce za zásilky na dobírku. 5.3. Dodání na fakturu vyžaduje samostatný souhlas dodavatele. Šeky jsou přijímány s výhradou inkasa místo platby. Směnečné nebo šekové/směnečné postupy jsou vyloučeny.

5.4. Postup povolení inkasa: Pokud se zákazník zúčastní postupu povolení inkasa, může těžit z mnoha výhod: např. levnější náklady na dopravu a také expresní doručení a vklad u třetích stran. Autorizace je požadována nejpozději při zadání objednávky. Pokud není inkaso proplaceno, všechny otevřené položky jsou okamžitě splatné bez dalšího připomenutí.

6. Pozdní platba

6.1. V případě prodlení s platbou je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 8 % nad příslušnou základní úrokovou sazbu. Dodavatel může v jednotlivých případech požadovat vyšší úrok, pokud dodavatel prokáže větší škodu.

6.2. V případě prodlení je dodavatel oprávněn zadržet nebo přerušit služby, které dosud nebyly poskytnuty, dokud nebudou uhrazeny všechny platby.

7. Výhrada vlastnického práva

7.1. Dodavatel si ponechává vlastnictví k předmětu dodávky až do splnění všech nároků vůči odběrateli vyplývajících z obchodního vztahu s dodavatelem a přijetí všech plateb z dodací smlouvy.

Zákazník nesmí předmět dodávky dát do zástavy, ani jej poskytnout jako záruku. V případě zabavení, zabavení nebo jiného zástavy vůči třetím osobám je zákazník povinen neprodleně informovat dodavatele.

7.2. Prodej, instalace nebo zpracování v běžném obchodním styku je povoleno. Zákazník v tomto případě postoupí pohledávku vůči svému zákazníkovi nebo vlastnictví nové věci na dodavatele až do výše faktury.

7.3. Pokud se zákazník chová v rozporu se smlouvou, zejména v případě prodlení s platbou, je dodavatel oprávněn reklamovat předmět dodávky, aniž by dodavatel musel předem deklarovat odstoupení od smlouvy. Zákazník musí na požádání bezplatně a bez nákladů vrátit dodavateli předmět dodávky.

8. Převod rizika a přijetí dodávky

8.1. Riziko přechází na zákazníka nejpozději při expedici dílů dodávky, i když

jsou-li realizovány dílčí dodávky.

8.2. Částečné dodávky jsou povoleny, pokud jsou pro zákazníka přiměřené.

8.3. Dodané věci nejsou zákazníkem poškozeny, i když mají drobné vady

práv a povinností z § 9, 10 a 11.

9. Povinnost prověřit a oznámit závady

9.1. Zásilka musí být ihned po obdržení zkontrolována na úplnost a neporušenost. Poškození musí být neprodleně potvrzeno přepravcem.

9.2. Závady musí být dodavateli písemně oznámeny do 5 kalendářních dnů s uvedením závady.

9.3. Skryté vady, které nelze při řádné prohlídce zjistit, musí být dodavateli písemně oznámeny do 5 kalendářních dnů od jejich zjištění.

0. Vrácení zboží (platí pouze při jednání se společnostmi)

10.1. Zboží a/nebo poškozené zboží lze vrátit pouze po předchozí konzultaci s dodavatelem. V tomto případě musí být postupováno v souladu s pokyny pro odpovědnost za vady a dobré jméno. Produkty na zakázku a speciální objednávky jsou v každém případě vyloučeny z výměny nebo vrácení.

10.2. Vzhledem k tarifním podmínkám našeho balíkového odesílatele bude všem maloobchodním zákazníkům v případě odmítnutí převzetí nebo nedoručitelnosti zásilky účtována částka 10,- € včetně DPH za vrácení. To platí i pro zásilky, u kterých bylo přepravné zaplaceno z důvodu vysoké hodnoty zboží nebo na základě zvláštní dohody.

1. Materiálové vady

11.1. Závodní díly (závodní benzín a oleje), tuningové díly a příslušenství optimalizující výkon, které se používají k dosažení nejvyšší rychlosti nebo se používají při závodech, jsou obecně vyloučeny z odpovědnosti za vady.

2. promlčecí lhůta

13.1. Veškeré smluvní a deliktní nároky a práva při jednání se společnostmi zanikají po 12 měsících.

13. Sjednávání vzájemných nároků

Jednání o vzájemných nárocích nebo okolnostech odůvodňujících nárok nestaví promlčení.

14. Applicable Law

Platí právo Spolkové republiky Německo s výjimkou Úmluvy Organizace spojených národů o mezinárodním prodeji zboží (CISG).

15. Místo plnění a jurisdikce

16.1. Místem plnění za služby dodavatele je sídlo společnosti.
16.2. Místem jurisdikce je Hanau, pokud je zákazník obchodník.

16. General - Rozsah

Obchodní vztah je založen výhradně na výše uvedených obchodních podmínkách. Neuznáváme žádné všeobecné obchodní podmínky, které jsou odlišné nebo doplňují všeobecné obchodní podmínky dodavatele. Odchylky nebo doplňky od našich všeobecných obchodních podmínek a ústních vedlejších ujednání vyžadují písemné potvrzení dodavatele.

17. Ustanovení o oddělitelnosti

Pokud by jednotlivá ustanovení byla neúčinná nebo nebyly uzavřeny zvláštní dohody, nebude tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Účinné ustanovení, které se nejvíce blíží smyslu a účelu neúčinného ustanovení, se považuje za dohodnuté.

Soutěž Manfred Fischer jedenáct

Seligenstadterstrasse 53

63456 Hanau

bottom of page